Faculty of Electrical Engineering and Computing announces a job vacancy: 

An experienced researcher on a full-time basis related to scientific research work on the project ''Universal communication and control system for industrial plants“

The application deadline is 8 days from the competition publication.

CONDTIONS:
- higher education degree

- at least five years of work experience or two years after obtaining a PhD

Along with the application for the competition, it is necessary to attach: CV, proof of citizenship and proof of professional training and work experience. Applications from both genders will be accepted.

A candidate who obtains priority in employment based on special regulations is obliged to refer to that right in the application for the competition and is required to attach to the application for the competition all evidence specified by special regulations for achieving priority in employment. Such candidates will gain an advantage in employment over other candidates according to this competition, under the same conditions established by the competition and on the basis of an orderly, complete and timely application for the competition, provided that they meet the conditions of the competition – link to Ministry of Croatian war veterans webpage:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Incomplete and untimely applications will not be considered.

Applications with documentation are to be submitted directly to the admissions office of the Faculty or by registered mail to the address:  Faculty of Electrical Engineering and Computing, Unska 3, 10000 Zagreb.

Registered candidates will be notified of the results of the competition within the legal deadline on the website www.fer.hr.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) raspisuje natječaj za radno mjesto: 

Iskusnog istraživača, na puno radno vrijeme vezano uz znanstveno istraživački rad na projektu Univerzalni komunikacijsko - upravljački sustav za industrijska postrojenja (UKUS)

Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja.

 UVJETI:
-VSS;

-najmanje pet godina radnog iskustva ili dvije godine nakon stjecanja doktorata znanosti.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu te dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku na internetskoj stranici www.fer.hr.

Autor: Tihana Ivić
Popis obavijesti